Płacę przez PayU

reklamacje, zwroty i prawo odstąpienia od umowy

Dział VII. Reklamacje, zwroty i prawo odstąpienia od umowy

 1. Dział VII. Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy.
  1 Właściciel Sklepu odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  2 Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupiony produkt. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej, na adres Sklepu lub mailowo na adres: biuro@ativer.pl.
              Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1 opis problemu będącego podstawą reklamacji,
  2 oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców),
  3 numer zamówienia, datę i numer faktury zakupu.
  4 Właściciel Sklepu rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Właściciel Sklepu nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Właściciel Sklepu.
  5 Klient w ramach rękojmi ma prawo żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Klient ma również prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Właściciela Sklepu albo Właściciel Sklepu nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 
  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


  6 Konsument zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w/w ustawy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
  Ativer zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i pouczenie o tym prawie zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
  7 Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4, przysługuje wyłącznie konsumentom, tj. Klientom będącym osobami fizycznymi dokonującymi zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu produktu nie przysługuje osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
  8 Zwrotowi nie podlegają towary sprowadzane na specjalne zamówienie z oferty Sklepu oraz towary, które zostały rozpakowane z ich oryginalnych opakowań- zabezpieczeń septycznych (Prawo farmaceutyczne. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 25.11.2013. art. 96. pkt 5., pkt.6.)
  9 Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: 
  1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

  Załącznik nr 1

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

  Ativer Krutul sp.j. z siedzibą w Podamirowie Podamirowo 30, 76-031 Mścice
  numer faksu: ……………
  adres e-mail: …………………… 


  Ja/My(*) ……………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

  ………………………………… ………………………………………………

  Nr zamówienia: …………………………
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………..
  Adres konsumenta(-ów) ………………………………..

  ………………………………………
  Data i Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
  (*) Niepotrzebne skreślić.   Pouczenie dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy:

  Prawo odstąpienia od umowy:
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Ativer Krutul sp.j. z siedzibą w Podamirowie Podamirowo 30, 76-031 Mścice, numer faksu: ……………, adres e-mail: …………………… ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 
  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3] 
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

  Skutki odstąpienia od umowy:
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać nam rzecz na adres: Ativer Krutul sp.j. z siedzibą w Podamirowie Podamirowo 30, 76-031 Mścice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług, reklamy, statystyk, optymalizacji. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Kopiowanie dla celów komercyjnych, bez naszej naszej pisemnej zgody jest zabronione.